^Back To Top


Sertifikacija proizvoda

Proizvodi-2TÜV Rheinland sertifikaciono telo, nakon sprovedenog postupka sertifikacije izdaje sertifikate za proizvode,potvrđujući njihovu usaglašenost sa relevantnim standardima i propisima na domaćem i inostranom tržištu,čime proizvod čine tržišno sposobnim.

Cilj sertifikacionog tela je da pomogne izvoz opreme i uređaja u EU gradeći poverenje kupaca preko priznatih sertifikata.Proizvođači u regionu mogu dobiti od nas deo bogatog stručnog iskustva u cilju njihovog razvoja.

Ispitivanje proizvoda kao osnova za izdavanje sertifikata obavlja se u laboratorijama TÜV Rheinland grupe.Laboratorije poseduju adekvatne akreditacije čime obezbeđuju kompetenciju rada.

TÜV Rheinlandsertifikaciono i notifikovano telo preko svog predstavnika, TÜV Rheinland lnterCert d.o.o. omogućuje organizacijama zapadnog Balkana dostupnim sertifikate u sferi obavezne i neobavezne sertifikacije,kao i pravo korišćenja znaka usaglašenosti.Proizvodi-mala-slika

Sertifikat i znak usaglašenosti

TÜV Rheinland može izvršiti sertifikaciju proizvoda u skladu sa zahtevima Evropskih Direktiva i standarda,nacionalnih i međunarodnih normi i propisa i van zemalja EU i dati pravo korišćenja znaka usaglašenosti.

Navodimo neke od znakova usaglašenosti koje proizvođači mogu dobiti nakon postupka sertifikacije.

Mark 1 Mark 2 Mark 3 Mark 4 Mark 5 Mark 6 Mark 7

Kontakt - sertifikacija i ispitivanje proizvoda

Dragoslav
Dragoslav Đorović
Menadžer sektora
Tel: 063 657 126
Email: Dragoslav.Djorovic@rs.tuv.com
---------------------------------------
TUV Rheinland InterCert d.o.o.

Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com
Created by Orbis d.o.o.